โรงเรียนบ้านควนดิน (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 9 2 0 5 5 23
ร้อยละ 20.45 % 4.55 % 0.00 % 11.36 % 11.36 % 52.27 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 30 9 15 2 4 79
ร้อยละ 21.58 % 6.47 % 10.79 % 1.44 % 2.88 % 56.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 183 คน
จำนวน(คน) 39 11 15 7 9 102
ร้อยละ 21.31 % 6.01 % 8.20 % 3.83 % 4.92 % 55.74 %

183 : 39 , 11 , 15 , 7 , 9 , 102...21.31 , 6.01 , 8.20 , 3.83 , 4.92 , 55.74 = 81 : 44.26
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 44.26%

Powered By www.thaieducation.net