โรงเรียนบ้านควนดิน (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 11 2 0 6 5 20
ร้อยละ 25.00 % 4.55 % 0.00 % 13.64 % 11.36 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 31 10 16 3 5 77
ร้อยละ 21.83 % 7.04 % 11.27 % 2.11 % 3.52 % 54.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 186 คน
จำนวน(คน) 42 12 16 9 10 97
ร้อยละ 22.58 % 6.45 % 8.60 % 4.84 % 5.38 % 52.15 %

186 : 42 , 12 , 16 , 9 , 10 , 97...22.58 , 6.45 , 8.60 , 4.84 , 5.38 , 52.15 = 89 : 47.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 186 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 47.85%

Powered By www.thaieducation.net