โรงเรียนวัดสุวรรณากร (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 2 5 10 0 1 46
ร้อยละ 3.13 % 7.81 % 15.63 % 0.00 % 1.56 % 71.88 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 2 10 15 1 1 141
ร้อยละ 1.18 % 5.88 % 8.82 % 0.59 % 0.59 % 82.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 234 คน
จำนวน(คน) 4 15 25 1 2 187
ร้อยละ 1.71 % 6.41 % 10.68 % 0.43 % 0.85 % 79.91 %

234 : 4 , 15 , 25 , 1 , 2 , 187...1.71 , 6.41 , 10.68 , 0.43 , 0.85 , 79.91 = 47 : 20.09
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 20.09%

Powered By www.thaieducation.net