โรงเรียนวัดสุวรรณากร (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 0 7 6 0 0 51
ร้อยละ 0.00 % 10.94 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 79.69 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 3 6 10 2 1 148
ร้อยละ 1.76 % 3.53 % 5.88 % 1.18 % 0.59 % 87.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 234 คน
จำนวน(คน) 3 13 16 2 1 199
ร้อยละ 1.28 % 5.56 % 6.84 % 0.85 % 0.43 % 85.04 %

234 : 3 , 13 , 16 , 2 , 1 , 199...1.28 , 5.56 , 6.84 , 0.85 , 0.43 , 85.04 = 35 : 14.96
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 234 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 14.96%

Powered By www.thaieducation.net