โรงเรียนวัดสุวรรณากร (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 0 27 20 0 5 10
ร้อยละ 0.00 % 43.55 % 32.26 % 0.00 % 8.06 % 16.13 %
ระดับประถมศึกษา
167
จำนวน(คน) 2 14 17 0 2 132
ร้อยละ 1.20 % 8.38 % 10.18 % 0.00 % 1.20 % 79.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 229 คน
จำนวน(คน) 2 41 37 0 7 142
ร้อยละ 0.87 % 17.90 % 16.16 % 0.00 % 3.06 % 62.01 %

229 : 2 , 41 , 37 , 0 , 7 , 142...0.87 , 17.90 , 16.16 , 0.00 , 3.06 , 62.01 = 87 : 37.99
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 229 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 37.99%

Powered By www.thaieducation.net