โรงเรียนวัดสุวรรณากร (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 5 31 9 5 10 2
ร้อยละ 8.06 % 50.00 % 14.52 % 8.06 % 16.13 % 3.23 %
ระดับประถมศึกษา
167
จำนวน(คน) 6 29 22 6 4 100
ร้อยละ 3.59 % 17.37 % 13.17 % 3.59 % 2.40 % 59.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 229 คน
จำนวน(คน) 11 60 31 11 14 102
ร้อยละ 4.80 % 26.20 % 13.54 % 4.80 % 6.11 % 44.54 %

229 : 11 , 60 , 31 , 11 , 14 , 102...4.80 , 26.20 , 13.54 , 4.80 , 6.11 , 44.54 = 127 : 55.46
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 229 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 127 คน คิดเป็นร้อยละ 55.46%

Powered By www.thaieducation.net