โรงเรียนบ้านท่ากำชำ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 4 0 2 1 15
ร้อยละ 0.00 % 18.18 % 0.00 % 9.09 % 4.55 % 68.18 %
ระดับประถมศึกษา
58
จำนวน(คน) 2 15 0 0 2 39
ร้อยละ 3.45 % 25.86 % 0.00 % 0.00 % 3.45 % 67.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 80 คน
จำนวน(คน) 2 19 0 2 3 54
ร้อยละ 2.50 % 23.75 % 0.00 % 2.50 % 3.75 % 67.50 %

80 : 2 , 19 , 0 , 2 , 3 , 54...2.50 , 23.75 , 0.00 , 2.50 , 3.75 , 67.50 = 26 : 32.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 80 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50%

Powered By www.thaieducation.net