โรงเรียนบ้านบางราพา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 3 6 2 0 0 38
ร้อยละ 6.12 % 12.24 % 4.08 % 0.00 % 0.00 % 77.55 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 4 12 5 0 0 87
ร้อยละ 3.70 % 11.11 % 4.63 % 0.00 % 0.00 % 80.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 7 18 7 0 0 125
ร้อยละ 4.46 % 11.46 % 4.46 % 0.00 % 0.00 % 79.62 %

157 : 7 , 18 , 7 , 0 , 0 , 125...4.46 , 11.46 , 4.46 , 0.00 , 0.00 , 79.62 = 32 : 20.38
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.38%

Powered By www.thaieducation.net