โรงเรียนบ้านบางราพา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 4 8 2 8 2 22
ร้อยละ 8.70 % 17.39 % 4.35 % 17.39 % 4.35 % 47.83 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 5 15 6 5 1 73
ร้อยละ 4.76 % 14.29 % 5.71 % 4.76 % 0.95 % 69.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 9 23 8 13 3 95
ร้อยละ 5.96 % 15.23 % 5.30 % 8.61 % 1.99 % 62.91 %

151 : 9 , 23 , 8 , 13 , 3 , 95...5.96 , 15.23 , 5.30 , 8.61 , 1.99 , 62.91 = 56 : 37.09
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 37.09%

Powered By www.thaieducation.net