โรงเรียนบ้านบางราพา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 4 9 1 15 10 7
ร้อยละ 8.70 % 19.57 % 2.17 % 32.61 % 21.74 % 15.22 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 9 14 5 23 14 41
ร้อยละ 8.49 % 13.21 % 4.72 % 21.70 % 13.21 % 38.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 13 23 6 38 24 48
ร้อยละ 8.55 % 15.13 % 3.95 % 25.00 % 15.79 % 31.58 %

152 : 13 , 23 , 6 , 38 , 24 , 48...8.55 , 15.13 , 3.95 , 25.00 , 15.79 , 31.58 = 104 : 68.42
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 68.42%

Powered By www.thaieducation.net