โรงเรียนบ้านท่ายามู (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 18
ร้อยละ 4.35 % 0.00 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 78.26 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 5 11 1 0 0 42
ร้อยละ 8.47 % 18.64 % 1.69 % 0.00 % 0.00 % 71.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 6 11 5 0 0 60
ร้อยละ 7.32 % 13.41 % 6.10 % 0.00 % 0.00 % 73.17 %

82 : 6 , 11 , 5 , 0 , 0 , 60...7.32 , 13.41 , 6.10 , 0.00 , 0.00 , 73.17 = 22 : 26.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 26.83%

Powered By www.thaieducation.net