โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 11 17 1 7 1 2
ร้อยละ 28.21 % 43.59 % 2.56 % 17.95 % 2.56 % 5.13 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 8 8 4 4 0 37
ร้อยละ 13.11 % 13.11 % 6.56 % 6.56 % 0.00 % 60.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 19 25 5 11 1 39
ร้อยละ 19.00 % 25.00 % 5.00 % 11.00 % 1.00 % 39.00 %

100 : 19 , 25 , 5 , 11 , 1 , 39...19.00 , 25.00 , 5.00 , 11.00 , 1.00 , 39.00 = 61 : 61.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 61.00%

Powered By www.thaieducation.net