โรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 11 17 1 7 1 1
ร้อยละ 28.95 % 44.74 % 2.63 % 18.42 % 2.63 % 2.63 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 8 8 3 4 3 33
ร้อยละ 13.56 % 13.56 % 5.08 % 6.78 % 5.08 % 55.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 97 คน
จำนวน(คน) 19 25 4 11 4 34
ร้อยละ 19.59 % 25.77 % 4.12 % 11.34 % 4.12 % 35.05 %

97 : 19 , 25 , 4 , 11 , 4 , 34...19.59 , 25.77 , 4.12 , 11.34 , 4.12 , 35.05 = 63 : 64.95
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 97 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 63 คน คิดเป็นร้อยละ 64.95%

Powered By www.thaieducation.net