โรงเรียนบ้านปรัง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 22 4 0 4 0 0
ร้อยละ 73.33 % 13.33 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 14 19 10 12 0 23
ร้อยละ 17.95 % 24.36 % 12.82 % 15.38 % 0.00 % 29.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 36 23 10 16 0 23
ร้อยละ 33.33 % 21.30 % 9.26 % 14.81 % 0.00 % 21.30 %

108 : 36 , 23 , 10 , 16 , 0 , 23...33.33 , 21.30 , 9.26 , 14.81 , 0.00 , 21.30 = 85 : 78.70
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 78.70%

Powered By www.thaieducation.net