โรงเรียนบ้านปากบางตาวา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 1 0 0 5 0 35
ร้อยละ 2.44 % 0.00 % 0.00 % 12.20 % 0.00 % 85.37 %
ระดับประถมศึกษา
168
จำนวน(คน) 5 20 8 5 2 128
ร้อยละ 2.98 % 11.90 % 4.76 % 2.98 % 1.19 % 76.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 6 20 8 10 2 163
ร้อยละ 2.87 % 9.57 % 3.83 % 4.78 % 0.96 % 77.99 %

209 : 6 , 20 , 8 , 10 , 2 , 163...2.87 , 9.57 , 3.83 , 4.78 , 0.96 , 77.99 = 46 : 22.01
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 22.01%

Powered By www.thaieducation.net