โรงเรียนบ้านปากบางตาวา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 6 0 1 2 0 31
ร้อยละ 15.00 % 0.00 % 2.50 % 5.00 % 0.00 % 77.50 %
ระดับประถมศึกษา
168
จำนวน(คน) 20 2 9 15 0 122
ร้อยละ 11.90 % 1.19 % 5.36 % 8.93 % 0.00 % 72.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 26 2 10 17 0 153
ร้อยละ 12.50 % 0.96 % 4.81 % 8.17 % 0.00 % 73.56 %

208 : 26 , 2 , 10 , 17 , 0 , 153...12.50 , 0.96 , 4.81 , 8.17 , 0.00 , 73.56 = 55 : 26.44
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 26.44%

Powered By www.thaieducation.net