โรงเรียนบ้านปากบางตาวา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 6 0 2 1 0 30
ร้อยละ 15.38 % 0.00 % 5.13 % 2.56 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 21 2 7 12 0 127
ร้อยละ 12.43 % 1.18 % 4.14 % 7.10 % 0.00 % 75.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 27 2 9 13 0 157
ร้อยละ 12.98 % 0.96 % 4.33 % 6.25 % 0.00 % 75.48 %

208 : 27 , 2 , 9 , 13 , 0 , 157...12.98 , 0.96 , 4.33 , 6.25 , 0.00 , 75.48 = 51 : 24.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 24.52%

Powered By www.thaieducation.net