โรงเรียนบ้านปากบางตาวา (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 7 0 1 2 0 29
ร้อยละ 17.95 % 0.00 % 2.56 % 5.13 % 0.00 % 74.36 %
ระดับประถมศึกษา
169
จำนวน(คน) 21 2 10 15 0 121
ร้อยละ 12.43 % 1.18 % 5.92 % 8.88 % 0.00 % 71.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 28 2 11 17 0 150
ร้อยละ 13.46 % 0.96 % 5.29 % 8.17 % 0.00 % 72.12 %

208 : 28 , 2 , 11 , 17 , 0 , 150...13.46 , 0.96 , 5.29 , 8.17 , 0.00 , 72.12 = 58 : 27.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 27.88%

Powered By www.thaieducation.net