โรงเรียนบ้านปะกาลือสง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 5 7 1 1 0 23
ร้อยละ 13.51 % 18.92 % 2.70 % 2.70 % 0.00 % 62.16 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 15 14 2 4 0 64
ร้อยละ 15.15 % 14.14 % 2.02 % 4.04 % 0.00 % 64.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 20 21 3 5 0 87
ร้อยละ 14.71 % 15.44 % 2.21 % 3.68 % 0.00 % 63.97 %

136 : 20 , 21 , 3 , 5 , 0 , 87...14.71 , 15.44 , 2.21 , 3.68 , 0.00 , 63.97 = 49 : 36.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 36.03%

Powered By www.thaieducation.net