โรงเรียนบ้านปะกาลือสง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 7 9 1 2 0 18
ร้อยละ 18.92 % 24.32 % 2.70 % 5.41 % 0.00 % 48.65 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 17 16 3 5 0 58
ร้อยละ 17.17 % 16.16 % 3.03 % 5.05 % 0.00 % 58.59 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 24 25 4 7 0 76
ร้อยละ 17.65 % 18.38 % 2.94 % 5.15 % 0.00 % 55.88 %

136 : 24 , 25 , 4 , 7 , 0 , 76...17.65 , 18.38 , 2.94 , 5.15 , 0.00 , 55.88 = 60 : 44.12
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 44.12%

Powered By www.thaieducation.net