โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 6 1 11 8 12
ร้อยละ 5.00 % 15.00 % 2.50 % 27.50 % 20.00 % 30.00 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 8 5 3 14 7 74
ร้อยละ 7.21 % 4.50 % 2.70 % 12.61 % 6.31 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 10 11 4 25 15 86
ร้อยละ 6.62 % 7.28 % 2.65 % 16.56 % 9.93 % 56.95 %

151 : 10 , 11 , 4 , 25 , 15 , 86...6.62 , 7.28 , 2.65 , 16.56 , 9.93 , 56.95 = 65 : 43.05
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 43.05%

Powered By www.thaieducation.net