โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 2 6 1 11 8 12
ร้อยละ 5.00 % 15.00 % 2.50 % 27.50 % 20.00 % 30.00 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 8 5 3 14 7 73
ร้อยละ 7.27 % 4.55 % 2.73 % 12.73 % 6.36 % 66.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 10 11 4 25 15 85
ร้อยละ 6.67 % 7.33 % 2.67 % 16.67 % 10.00 % 56.67 %

150 : 10 , 11 , 4 , 25 , 15 , 85...6.67 , 7.33 , 2.67 , 16.67 , 10.00 , 56.67 = 65 : 43.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33%

Powered By www.thaieducation.net