โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 7 1 11 8 10
ร้อยละ 7.50 % 17.50 % 2.50 % 27.50 % 20.00 % 25.00 %
ระดับประถมศึกษา
111
จำนวน(คน) 8 5 3 14 7 74
ร้อยละ 7.21 % 4.50 % 2.70 % 12.61 % 6.31 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 151 คน
จำนวน(คน) 11 12 4 25 15 84
ร้อยละ 7.28 % 7.95 % 2.65 % 16.56 % 9.93 % 55.63 %

151 : 11 , 12 , 4 , 25 , 15 , 84...7.28 , 7.95 , 2.65 , 16.56 , 9.93 , 55.63 = 67 : 44.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 151 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 44.37%

Powered By www.thaieducation.net