โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
162
จำนวน(คน) 15 0 5 0 0 142
ร้อยละ 9.26 % 0.00 % 3.09 % 0.00 % 0.00 % 87.65 %
ระดับประถมศึกษา
414
จำนวน(คน) 25 13 22 16 0 338
ร้อยละ 6.04 % 3.14 % 5.31 % 3.86 % 0.00 % 81.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 576 คน
จำนวน(คน) 40 13 27 16 0 480
ร้อยละ 6.94 % 2.26 % 4.69 % 2.78 % 0.00 % 83.33 %

576 : 40 , 13 , 27 , 16 , 0 , 480...6.94 , 2.26 , 4.69 , 2.78 , 0.00 , 83.33 = 96 : 16.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 576 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net