โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
163
จำนวน(คน) 34 9 6 6 0 108
ร้อยละ 20.86 % 5.52 % 3.68 % 3.68 % 0.00 % 66.26 %
ระดับประถมศึกษา
414
จำนวน(คน) 30 35 24 10 49 266
ร้อยละ 7.25 % 8.45 % 5.80 % 2.42 % 11.84 % 64.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 577 คน
จำนวน(คน) 64 44 30 16 49 374
ร้อยละ 11.09 % 7.63 % 5.20 % 2.77 % 8.49 % 64.82 %

577 : 64 , 44 , 30 , 16 , 49 , 374...11.09 , 7.63 , 5.20 , 2.77 , 8.49 , 64.82 = 203 : 35.18
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 577 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 203 คน คิดเป็นร้อยละ 35.18%

Powered By www.thaieducation.net