โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
164
จำนวน(คน) 19 20 0 4 0 121
ร้อยละ 11.59 % 12.20 % 0.00 % 2.44 % 0.00 % 73.78 %
ระดับประถมศึกษา
418
จำนวน(คน) 42 29 4 2 0 341
ร้อยละ 10.05 % 6.94 % 0.96 % 0.48 % 0.00 % 81.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 582 คน
จำนวน(คน) 61 49 4 6 0 462
ร้อยละ 10.48 % 8.42 % 0.69 % 1.03 % 0.00 % 79.38 %

582 : 61 , 49 , 4 , 6 , 0 , 462...10.48 , 8.42 , 0.69 , 1.03 , 0.00 , 79.38 = 120 : 20.62
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 582 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 120 คน คิดเป็นร้อยละ 20.62%

Powered By www.thaieducation.net