โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
163
จำนวน(คน) 22 21 0 4 0 116
ร้อยละ 13.50 % 12.88 % 0.00 % 2.45 % 0.00 % 71.17 %
ระดับประถมศึกษา
416
จำนวน(คน) 45 35 10 8 0 318
ร้อยละ 10.82 % 8.41 % 2.40 % 1.92 % 0.00 % 76.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 579 คน
จำนวน(คน) 67 56 10 12 0 434
ร้อยละ 11.57 % 9.67 % 1.73 % 2.07 % 0.00 % 74.96 %

579 : 67 , 56 , 10 , 12 , 0 , 434...11.57 , 9.67 , 1.73 , 2.07 , 0.00 , 74.96 = 145 : 25.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 579 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 145 คน คิดเป็นร้อยละ 25.04%

Powered By www.thaieducation.net