โรงเรียนบ้านโคกหมัก (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 1 6 1 0 0 42
ร้อยละ 2.00 % 12.00 % 2.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 9 9 9 0 0 80
ร้อยละ 8.41 % 8.41 % 8.41 % 0.00 % 0.00 % 74.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 157 คน
จำนวน(คน) 10 15 10 0 0 122
ร้อยละ 6.37 % 9.55 % 6.37 % 0.00 % 0.00 % 77.71 %

157 : 10 , 15 , 10 , 0 , 0 , 122...6.37 , 9.55 , 6.37 , 0.00 , 0.00 , 77.71 = 35 : 22.29
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 157 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 22.29%

Powered By www.thaieducation.net