โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 22
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 6 5 3 4 0 59
ร้อยละ 7.79 % 6.49 % 3.90 % 5.19 % 0.00 % 76.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 7 5 3 5 0 81
ร้อยละ 6.93 % 4.95 % 2.97 % 4.95 % 0.00 % 80.20 %

101 : 7 , 5 , 3 , 5 , 0 , 81...6.93 , 4.95 , 2.97 , 4.95 , 0.00 , 80.20 = 20 : 19.80
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 19.80%

Powered By www.thaieducation.net