โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 0 0 2 0 19
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 79.17 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 10 5 4 4 1 54
ร้อยละ 12.82 % 6.41 % 5.13 % 5.13 % 1.28 % 69.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 13 5 4 6 1 73
ร้อยละ 12.75 % 4.90 % 3.92 % 5.88 % 0.98 % 71.57 %

102 : 13 , 5 , 4 , 6 , 1 , 73...12.75 , 4.90 , 3.92 , 5.88 , 0.98 , 71.57 = 29 : 28.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 28.43%

Powered By www.thaieducation.net