โรงเรียนบ้านบาโงกาเซาะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 7 2 0 1 0 14
ร้อยละ 29.17 % 8.33 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 24 5 4 1 0 44
ร้อยละ 30.77 % 6.41 % 5.13 % 1.28 % 0.00 % 56.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 31 7 4 2 0 58
ร้อยละ 30.39 % 6.86 % 3.92 % 1.96 % 0.00 % 56.86 %

102 : 31 , 7 , 4 , 2 , 0 , 58...30.39 , 6.86 , 3.92 , 1.96 , 0.00 , 56.86 = 44 : 43.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 43.14%

Powered By www.thaieducation.net