โรงเรียนบ้านเปียะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 0 0 0 11 0 43
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 20.37 % 0.00 % 79.63 %
ระดับประถมศึกษา
177
จำนวน(คน) 0 0 12 11 0 154
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.78 % 6.21 % 0.00 % 87.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 231 คน
จำนวน(คน) 0 0 12 22 0 197
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.19 % 9.52 % 0.00 % 85.28 %

231 : 0 , 0 , 12 , 22 , 0 , 197...0.00 , 0.00 , 5.19 , 9.52 , 0.00 , 85.28 = 34 : 14.72
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 231 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 14.72%

Powered By www.thaieducation.net