โรงเรียนบ้านเปียะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
54
จำนวน(คน) 0 0 0 8 0 46
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 85.19 %
ระดับประถมศึกษา
176
จำนวน(คน) 0 0 10 11 0 155
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.68 % 6.25 % 0.00 % 88.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 230 คน
จำนวน(คน) 0 0 10 19 0 201
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.35 % 8.26 % 0.00 % 87.39 %

230 : 0 , 0 , 10 , 19 , 0 , 201...0.00 , 0.00 , 4.35 , 8.26 , 0.00 , 87.39 = 29 : 12.61
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 230 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 12.61%

Powered By www.thaieducation.net