โรงเรียนบ้านดอนรัก (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 6 1 1 1 0 57
ร้อยละ 9.09 % 1.52 % 1.52 % 1.52 % 0.00 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
341
จำนวน(คน) 18 7 6 8 0 302
ร้อยละ 5.28 % 2.05 % 1.76 % 2.35 % 0.00 % 88.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 407 คน
จำนวน(คน) 24 8 7 9 0 359
ร้อยละ 5.90 % 1.97 % 1.72 % 2.21 % 0.00 % 88.21 %

407 : 24 , 8 , 7 , 9 , 0 , 359...5.90 , 1.97 , 1.72 , 2.21 , 0.00 , 88.21 = 48 : 11.79
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 407 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 11.79%

Powered By www.thaieducation.net