โรงเรียนบ้านดอนรัก (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 3 7 1 0 0 57
ร้อยละ 4.41 % 10.29 % 1.47 % 0.00 % 0.00 % 83.82 %
ระดับประถมศึกษา
351
จำนวน(คน) 32 29 12 0 0 278
ร้อยละ 9.12 % 8.26 % 3.42 % 0.00 % 0.00 % 79.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 419 คน
จำนวน(คน) 35 36 13 0 0 335
ร้อยละ 8.35 % 8.59 % 3.10 % 0.00 % 0.00 % 79.95 %

419 : 35 , 36 , 13 , 0 , 0 , 335...8.35 , 8.59 , 3.10 , 0.00 , 0.00 , 79.95 = 84 : 20.05
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 419 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 20.05%

Powered By www.thaieducation.net