โรงเรียนบ้านดอนรัก (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
66
จำนวน(คน) 4 3 1 0 0 58
ร้อยละ 6.06 % 4.55 % 1.52 % 0.00 % 0.00 % 87.88 %
ระดับประถมศึกษา
349
จำนวน(คน) 24 18 11 0 0 296
ร้อยละ 6.88 % 5.16 % 3.15 % 0.00 % 0.00 % 84.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 415 คน
จำนวน(คน) 28 21 12 0 0 354
ร้อยละ 6.75 % 5.06 % 2.89 % 0.00 % 0.00 % 85.30 %

415 : 28 , 21 , 12 , 0 , 0 , 354...6.75 , 5.06 , 2.89 , 0.00 , 0.00 , 85.30 = 61 : 14.70
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 415 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 14.70%

Powered By www.thaieducation.net