โรงเรียนบ้านดอนรัก (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
68
จำนวน(คน) 2 18 1 7 0 40
ร้อยละ 2.94 % 26.47 % 1.47 % 10.29 % 0.00 % 58.82 %
ระดับประถมศึกษา
348
จำนวน(คน) 32 33 7 0 0 276
ร้อยละ 9.20 % 9.48 % 2.01 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 416 คน
จำนวน(คน) 34 51 8 7 0 316
ร้อยละ 8.17 % 12.26 % 1.92 % 1.68 % 0.00 % 75.96 %

416 : 34 , 51 , 8 , 7 , 0 , 316...8.17 , 12.26 , 1.92 , 1.68 , 0.00 , 75.96 = 100 : 24.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 416 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 100 คน คิดเป็นร้อยละ 24.04%

Powered By www.thaieducation.net