โรงเรียนบ้านโคกโตนด (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 1 21 6 1 0 51
ร้อยละ 1.25 % 26.25 % 7.50 % 1.25 % 0.00 % 63.75 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 6 21 2 2 0 151
ร้อยละ 3.30 % 11.54 % 1.10 % 1.10 % 0.00 % 82.97 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 262 คน
จำนวน(คน) 7 42 8 3 0 202
ร้อยละ 2.67 % 16.03 % 3.05 % 1.15 % 0.00 % 77.10 %

262 : 7 , 42 , 8 , 3 , 0 , 202...2.67 , 16.03 , 3.05 , 1.15 , 0.00 , 77.10 = 60 : 22.90
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 262 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 22.90%

Powered By www.thaieducation.net