โรงเรียนบ้านโคกโตนด (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
80
จำนวน(คน) 4 21 3 0 0 52
ร้อยละ 5.00 % 26.25 % 3.75 % 0.00 % 0.00 % 65.00 %
ระดับประถมศึกษา
185
จำนวน(คน) 7 22 6 1 0 149
ร้อยละ 3.78 % 11.89 % 3.24 % 0.54 % 0.00 % 80.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 11 43 9 1 0 201
ร้อยละ 4.15 % 16.23 % 3.40 % 0.38 % 0.00 % 75.85 %

265 : 11 , 43 , 9 , 1 , 0 , 201...4.15 , 16.23 , 3.40 , 0.38 , 0.00 , 75.85 = 64 : 24.15
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 24.15%

Powered By www.thaieducation.net