โรงเรียนบ้านโคกโตนด (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 2 16 8 0 9 44
ร้อยละ 2.53 % 20.25 % 10.13 % 0.00 % 11.39 % 55.70 %
ระดับประถมศึกษา
186
จำนวน(คน) 7 22 7 1 1 148
ร้อยละ 3.76 % 11.83 % 3.76 % 0.54 % 0.54 % 79.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 9 38 15 1 10 192
ร้อยละ 3.40 % 14.34 % 5.66 % 0.38 % 3.77 % 72.45 %

265 : 9 , 38 , 15 , 1 , 10 , 192...3.40 , 14.34 , 5.66 , 0.38 , 3.77 , 72.45 = 73 : 27.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 27.55%

Powered By www.thaieducation.net