โรงเรียนบ้านกาแลกุมิ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 7 3 0 0 3
ร้อยละ 0.00 % 53.85 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 23.08 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 8 0 3 2 0 48
ร้อยละ 13.11 % 0.00 % 4.92 % 3.28 % 0.00 % 78.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 74 คน
จำนวน(คน) 8 7 6 2 0 51
ร้อยละ 10.81 % 9.46 % 8.11 % 2.70 % 0.00 % 68.92 %

74 : 8 , 7 , 6 , 2 , 0 , 51...10.81 , 9.46 , 8.11 , 2.70 , 0.00 , 68.92 = 23 : 31.08
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 74 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 31.08%

Powered By www.thaieducation.net