โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 9 6 0 0 0 46
ร้อยละ 14.75 % 9.84 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 75.41 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 15 5 4 0 0 146
ร้อยละ 8.82 % 2.94 % 2.35 % 0.00 % 0.00 % 85.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
90
จำนวน(คน) 5 5 5 0 0 75
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 321 คน
จำนวน(คน) 29 16 9 0 0 267
ร้อยละ 9.03 % 4.98 % 2.80 % 0.00 % 0.00 % 83.18 %

231 : 24 , 11 , 4 , 0 , 0 , 192...10.39 , 4.76 , 1.73 , 0.00 , 0.00 , 83.12 = 39 : 16.88
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 321 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 16.82%

Powered By www.thaieducation.net