โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
61
จำนวน(คน) 11 7 0 0 0 43
ร้อยละ 18.03 % 11.48 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 70.49 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 17 6 2 0 0 145
ร้อยละ 10.00 % 3.53 % 1.18 % 0.00 % 0.00 % 85.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
90
จำนวน(คน) 6 6 3 0 0 75
ร้อยละ 6.67 % 6.67 % 3.33 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 321 คน
จำนวน(คน) 34 19 5 0 0 263
ร้อยละ 10.59 % 5.92 % 1.56 % 0.00 % 0.00 % 81.93 %

231 : 28 , 13 , 2 , 0 , 0 , 188...12.12 , 5.63 , 0.87 , 0.00 , 0.00 , 81.39 = 43 : 18.61
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 321 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 18.07%

Powered By www.thaieducation.net