โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 12 7 0 0 0 44
ร้อยละ 19.05 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 69.84 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 19 7 2 0 0 144
ร้อยละ 11.05 % 4.07 % 1.16 % 0.00 % 0.00 % 83.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
90
จำนวน(คน) 6 7 2 0 0 75
ร้อยละ 6.67 % 7.78 % 2.22 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 325 คน
จำนวน(คน) 37 21 4 0 0 263
ร้อยละ 11.38 % 6.46 % 1.23 % 0.00 % 0.00 % 80.92 %

235 : 31 , 14 , 2 , 0 , 0 , 188...13.19 , 5.96 , 0.85 , 0.00 , 0.00 , 80.00 = 47 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 325 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 19.08%

Powered By www.thaieducation.net