โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 25 12 0 1 0 25
ร้อยละ 39.68 % 19.05 % 0.00 % 1.59 % 0.00 % 39.68 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 20 8 3 5 1 135
ร้อยละ 11.63 % 4.65 % 1.74 % 2.91 % 0.58 % 78.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
90
จำนวน(คน) 7 8 6 1 0 68
ร้อยละ 7.78 % 8.89 % 6.67 % 1.11 % 0.00 % 75.56 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 325 คน
จำนวน(คน) 52 28 9 7 1 228
ร้อยละ 16.00 % 8.62 % 2.77 % 2.15 % 0.31 % 70.15 %

235 : 45 , 20 , 3 , 6 , 1 , 160...19.15 , 8.51 , 1.28 , 2.55 , 0.43 , 68.09 = 75 : 31.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 325 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 29.85%

Powered By www.thaieducation.net