โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 7 2 0 1 0 21
ร้อยละ 22.58 % 6.45 % 0.00 % 3.23 % 0.00 % 67.74 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 2 11 4 0 1 76
ร้อยละ 2.13 % 11.70 % 4.26 % 0.00 % 1.06 % 80.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 9 13 4 1 1 97
ร้อยละ 7.20 % 10.40 % 3.20 % 0.80 % 0.80 % 77.60 %

125 : 9 , 13 , 4 , 1 , 1 , 97...7.20 , 10.40 , 3.20 , 0.80 , 0.80 , 77.60 = 28 : 22.40
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40%

Powered By www.thaieducation.net