โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 11 0 1 0 23
ร้อยละ 0.00 % 31.43 % 0.00 % 2.86 % 0.00 % 65.71 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 9 12 1 0 1 71
ร้อยละ 9.57 % 12.77 % 1.06 % 0.00 % 1.06 % 75.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 9 23 1 1 1 94
ร้อยละ 6.98 % 17.83 % 0.78 % 0.78 % 0.78 % 72.87 %

129 : 9 , 23 , 1 , 1 , 1 , 94...6.98 , 17.83 , 0.78 , 0.78 , 0.78 , 72.87 = 35 : 27.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.13%

Powered By www.thaieducation.net