โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 0 1 2 0 32
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 2.78 % 5.56 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 6 8 3 3 0 131
ร้อยละ 3.97 % 5.30 % 1.99 % 1.99 % 0.00 % 86.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
84
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 81
ร้อยละ 2.38 % 0.00 % 1.19 % 0.00 % 0.00 % 96.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 271 คน
จำนวน(คน) 9 8 5 5 0 244
ร้อยละ 3.32 % 2.95 % 1.85 % 1.85 % 0.00 % 90.04 %

187 : 7 , 8 , 4 , 5 , 0 , 163...3.74 , 4.28 , 2.14 , 2.67 , 0.00 , 87.17 = 24 : 12.83
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 271 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 9.96%

Powered By www.thaieducation.net