โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 1 0 1 2 0 32
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 2.78 % 5.56 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 9 8 3 4 0 127
ร้อยละ 5.96 % 5.30 % 1.99 % 2.65 % 0.00 % 84.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
84
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 79
ร้อยละ 2.38 % 0.00 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 94.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 271 คน
จำนวน(คน) 12 8 7 6 0 238
ร้อยละ 4.43 % 2.95 % 2.58 % 2.21 % 0.00 % 87.82 %

187 : 10 , 8 , 4 , 6 , 0 , 159...5.35 , 4.28 , 2.14 , 3.21 , 0.00 , 85.03 = 28 : 14.97
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 271 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 12.18%

Powered By www.thaieducation.net