โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ (สพป.ปัตตานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นุชนาฎ(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 4 1 0 1 0 30
ร้อยละ 11.11 % 2.78 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
151
จำนวน(คน) 10 8 4 3 0 126
ร้อยละ 6.62 % 5.30 % 2.65 % 1.99 % 0.00 % 83.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
83
จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 78
ร้อยละ 1.20 % 2.41 % 2.41 % 0.00 % 0.00 % 93.98 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 270 คน
จำนวน(คน) 15 11 6 4 0 234
ร้อยละ 5.56 % 4.07 % 2.22 % 1.48 % 0.00 % 86.67 %

187 : 14 , 9 , 4 , 4 , 0 , 156...7.49 , 4.81 , 2.14 , 2.14 , 0.00 , 83.42 = 31 : 16.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 270 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33%

Powered By www.thaieducation.net